International

NOMAGRAD – Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer
Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov
Program: JRP
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Duration: 1.4.2024 – 31.3.2027
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
Program: CERN
Project leader: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2026
ATLAS KE – ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
Program: CERN
Project leader: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2026
RBS – Research on bulk superconductors
Výskum masívnych supravodičov
Program: Other
Project leader: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Annotation:
Project webpage: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Duration: 1.5.2018 – 31.12.2026
ML4NGP – Non-globular proteins in the era of Machine Learning
Neglobulárne proteíny v ére strojového učenia
Program: COST
Project leader: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Annotation:
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA21160/
Duration: 25.10.2022 – 26.10.2026
SUPERQUMAP – SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION
Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu
Program: COST
Project leader: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Annotation:
Duration: 6.10.2022 – 5.10.2026
skQCI – skQCI
skQCI
Program: Digital Europe Programme
Project leader: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Project webpage: https://skqci.qute.sk/sk/slovencina/
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2025
Vigil-ML – Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning
Štúdia smerujúca k zvýšeniu spoľahlivosti a včasnosti predikcií z dát misie Vigil pomocou strojového učenia
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Duration: 1.10.2023 – 31.12.2025
SeNaTa – Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications
Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Kubovčíková Martina , PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2025
Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention
Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention
Program: Horizon 2020
Project leader: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Duration: 1.10.2022 – 28.2.2025
AZCAI – Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging
Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase
Program: JRP
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
Azobenzenes as potential Alzheimer\’s theranostic agents
Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2024
JUICE-PEP-ACM – Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP
Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Baláž Ján, PhD., akademik IAA
Annotation:
Duration: 15.11.2018 – 31.12.2024
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2024
Study of dynamics in interface region between space and Earth’s atmosphere
Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2024
Exploring correlated and topological phases in layered van der Waals quantum materials
Výskum korelovaných a topologických fáz vo van der Waalsovských materiáloch
Program: Mobility
Project leader: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2024
2DSOTECH – 2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology
Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia
Program: ERANET
Project leader: RNDr. Gmitra Martin, PhD.
Annotation:
Duration: 1.12.2021 – 29.11.2024
Superconductivity in nitride thin films – materials for future quantum devices
Supravodivosť v tenkých filmoch nitridov – materiály pre budúce kvatové zariadenia
Program: Other
Project leader: RNDr. Pristáš Gabriel, PhD.
Annotation:
Duration: 1.11.2023 – 31.10.2024