Projects

International

DuplexCER – Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin
High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.6.2022 – 31.5.2025
Nanomechanika: cesta k tvrdej a voči poškodeniu odolnej keramike s vysokou entropiou
Nanomechanics: the way to hard and demage tolerant high entropy ceramics
Program: SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2021 – 31.8.2021
DURACER – Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2021
CERANEA – Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
NICRE – Inovatívne Ni-Cr-Re povlaky so zvýšenou odolnosťou voči korózii a erózii pre vysokoteplotné aplikácie v energetike
Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2017 – 31.8.2020
Electrospun – Nanovlákna pre kompozitné materiály a inovatívne aplikácie
Electrospun Nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
GRACE – Kompozity keramika-grafénové platničky pre využitie v tribologických systémoch pracujúcich vo vodnom prostredí
Graphene-ceramic composites for tribological application in aqueous environments
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2014 – 31.8.2017
Agilent – Indentačné skúšky systému WC-Co pri izbovej teplote a za vysokých teplôt
Room and high temperature indentation testing of WC-Co cemented carbides
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2013 – 31.7.2015
Mechanické vlastnosti materiálov používaných v regeneratívnej ortopedickej a dentálnej medicíne
Mechanical properties of materials for regenerative orthopedic and dental medicine
Program: COST
Project leader: Mgr. Tatarková Monika, PhD.
Duration: 1.4.2013 – 30.4.2015
INNVIN – Inovatívne materiálové riešenia pre oblasť dopravy, energie a biomedicíny pomocou posilnenia integrácie a zvýšenia dynamiky výskumu v KMM-VIN
Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.2.2012 – 31.1.2015
Príprava a charakterizácia organicko-anorganických kompozitov na báze polyuretán-X systémov
Preparation and characterisation of organic-inorganic composites based on polyurethan-X systems
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Kompozity anorganických nanotrubičiek a polymérov
Composites of inorganic nanotubes and polymers
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 5.2.2012 – 5.11.2013
ISWA – Ponorenie sa do sveta vedy prostredníctvom umenia
Immersion in the Science Worlds through the Arts
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.3.2011 – 28.2.2013
Tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych kompozitov
Tribological properties of ceramic nanostructured composites
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2012
INTEG-RISK – Včasné zistenie, monitorovanie a integrovaný manažment rizík prinášaných s novými technológiami
Early recognition, monitoring and integrated management of emerging, new technology related risks
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.11.2008 – 31.10.2012
Optimalizácia kompozitov na báze nitridov kremíka s uhlíkovými nanotrubicami a grafénom
Optimization of silicon nitride based composites with carbon nanotubes and graphene
Program: Inter-academic agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2010 – 30.9.2012
HANCOC – Tvrdé nanokompozitné povlaky
Hard nanocomposite coatings
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
DEMATEN – Posilnenie výskumného potenciálu oddelenia pre materiálové inžinierstvo
Reinforcement of research potential of the Department of Materials Engineering in the field of processing and characterization of nanostructured materials
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.5.2008 – 30.4.2011
Optimalizácia PVD technológií pre prípravu DLC nanokompozitov s odolnosťou oteru
Optimization of Plasma Enhanced PVD technology for the wear resistant nanocomposite DLC based coatings
Program: Inter-academic agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2007 – 31.7.2010
IMPROVING – Posilnenie výskumných kapacít Ústavu materiálového výskumu v Košiciach
Improving the research capacity of the Institute of materials research in Košice
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.3.2009 – 28.2.2010
ELENA – Štúdium vzájomného vzťahu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v progresívnych elektrokeramických materiáloch pripravených z nanopráškov
Structure-property Relationship Study in Advanced Nanostructured Electroceramic Materials
Program: COST
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation: no description
Project webpage: www.cost539.cms-bg.net
Duration: 27.5.2005 – 22.6.2009
Mechanické vlastnosti vláknových kompozitov pri zvýšených teplotách
Mechancal properties of fiber composites at higher temperature
Program: Inter-academic agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
KMM-NoE – Multikomponentné materiály pre bezpečné a dlhodobé použitie
Knowlwdge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance
Program: FP6
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation: no description
Project webpage: www.kmm-noe.org
Duration: 1.10.2004 – 31.10.2008
HUSKUA – Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum
Karpatian Virtual Research and Inovation Centre
Program: INTERREG
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.10.2006 – 31.10.2008
CRV – Centrum rozvoja vzdelávania v oblasti multidisciplinárneho výskumu a vývoja progresívnych materiálov a technológií
Centre for the education on the multidisciplinar research and development of advanced materials and technologies
Program: European Science Foundation (ESF)
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 8.10.2007 – 30.9.2008
Zlepšenie vysokoteplotných mechanických vlastností žiaruvzdorrných materiálov na báze spinela a oxidu horčíka s rôznymi prídavkami
Enhanced high temperature mechanical properties of spinel and magnesia based refractory materials by carbon addivites
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2006
NENAMAT – Sieť nanoštruktúrnych materiálov pre štáty asociované EU
Network for Nanostructured Materials of ACC
Program: FP6
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation: no description
Project webpage: www.nenamat.org
Duration: 1.8.2004 – 31.8.2006
SICMAC – Štruktúrna integrita keramických viacvrstevných materiálov a povlakov
Structural Integrity of Ceramic Multilayers and Coatings
Program: FP5
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.9.2002 – 31.8.2006

National

NEOCAR – Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou
Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
Com-Cer – Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania
Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika, PhD.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2025
ADHEC – Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New high-entropy ceramic materials for advanced applications
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2020 – 30.6.2024
Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov
Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics
Program: VEGA
Project leader: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
HEMBO – Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov
Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides
Program: SRDA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.2.2022 – 31.12.2023
Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania
Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
AdArmy – Prídavná flexibilná balistická nanokompozitná ochrana horných a doných končatín
Program: Other projects
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.1.2023 – 30.11.2023
FotDekont – Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu
Program: Other projects
Project leader: Mgr. Shepa Ivan, PhD.
Duration: 7.2.2023 – 30.11.2023
CEDITEKII – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 30.6.2023
Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov
High-temperature properties of diboride MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) ceramic composite materials
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
REDHYBEAR – Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Developmnt of REBCO superconductors for biomedical applicatios
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
PyrMat – Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2022
SEMOD-75 – Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
Nanocomposite material for balistic protection
Program: Other projects
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.5.2019 – 31.8.2021
Vývoj nano/mikrovlákien na báze oxidov kovov metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
Development of nano/microfibers based on metal oxides by needle-less electrospinning for special technical applications
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Extremecer – Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Ceramic materials for extreme operating conditions
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Vplyv grafénu na tribologické vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
The influence of graphene platelets addition on tribological properties of ceramic composites based on carbides and borides.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
LuminSion – Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminecent ceramic materials
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Deformačné a lomové vlastnosti keramických materiálov na nano a mikro úrovni
Deformation and fracture properties of ceramic materials in micro/nano scale
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation: Project deals with acquirement and application of progressive testing methods for study of deformation and fracture properties of ceramics in micro/nano scale. The project focuses on sintered carbides WC-Co, ceramic materials Si3N4 a ZrB2 and others, which are prepared by spark plasma sintering. The main contribution of the project is the understanding of the newest testing methods, clarification of relationship between the structure (crystallographic orientation of single grains, grain boundaries) and micro/nano mechanical and fracture properties (hardness, strength, Young´s modulus, Yield stress, indentation creep, scratch resistance) of selected ceramic materials.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
MICONA – Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami
Multicomponent nanocomposite coatings prepared by highly ionized deposition technologies
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation: Project is focused on the application of the latest theoretical models for the increase of thermal stability, structural and oxidation resistance, wear resistance, lifetime and toughness in the development of new hard three- and multicomponent nanocomposite coatings based on Ti-, Cr-, Al- and W-nitrides by means of doping by the reactive elements and on the optimization of the newest iPVD processes with the high degree of ionization of the deposited material based on HiPIMS and HiTUS technologies. The main idea is to create new nanostructural systems based on the known 2D and 3D nanocomposite systems (TiB2, Ti-B-N, Ti-Al-N, Cr-Al-N, W-C, W-C-N) doped with additional elements (Ta, V, Y, W, Nb, Si, B a pod.), which will increase toughness and crack resistance of the coatings. They will simultaneously create active barriers supressing oxidation and thus, reduce mechanical properties degradation of the coatings and/or coated substrate at elevated temperatures. The work, which is a direct continuation of the previous project APVV 0520- 10, also involves the investigation of the relationships among the deposition parameters, resulting structure and properties of new systems for hard coatings and basic understanding of the mechanisms of the nanostructure formation, metastable phase decomposition, formation of stable structures, etc. in the case of novel deposition technologies with high degree of ionization of the sputtered material.
Duration: 1.7.2015 – 29.6.2018
Vplyv rozhrania keramika-uhlíkové nanoštruktúry na mechanické vlastnosti kompozitov s keramickou matricou
The effect of the ceramic/carbon nanostructures interface on the mechanical properties of ceramic matrix composites
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Tatarková Monika, PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Vplyv chemického zloženia a tepelného spracovania na odolnosť voči oxidácii moderných keramických materiálov na báze karbidu kremičitého
Influence of chemical composition and heat treatment on the oxidation resistance of advanced silicon carbide based ceramics
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Annotation: The proposal project deals with the study of the influence of chemical composition, preparation, heat treatment on noxidation resistance of structural silicon carbide based ceramics. Project is focused on relatively insufficiently investigated ceramic systems (SiC+Si3N4 composite), where is expected the high potential for improvement of some o mechanical properties and especially high temperature properties like oxidation resistance. The contribution of the project is to answer some questions concerning the relations between processing, microstructure and resultant mechanical and high-temperature properties. It has the goal to shift the knowledge towards new type of ceramic composites with improved properties. The other aim of the project is to predict tha application possibilities of new developed ceramics.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Lokálne mechanické vlastnosti kostného cementu
Local mechanical properties of bone cement
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Annotation: The main purpose of the project is to investigate mechanical properties of bone cement, as well as structuralintegrity and properties of interfaces of bone cement with selected prosthetic materials. The emphasis will be inexperimental studies of hardness and modulus of elasticity of bone cement by means of instrumented indentationand nanoindentation on local micro- and nano-level in relation with parameters of preparation, composition(presence and absence of antibiotics), and with parameters of formed microstructure (grain size, porosity) withaim to understand their influence on the resulting behaviour. Similarly, the cement / prosthesis interfaces will beinvestigated, the mechanical as well as tribological properties will be measured, and their consequnces on themechanical stability of particular joinings will be evaluated.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
PROMATECH – Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Research Centre of Advanced Materials and Technologies for Recent and Future Applications „PROMATECH“
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 30.8.2013 – 31.7.2015
CE SAV – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach (CFNT-MVEP)
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 4.8.2011 – 30.6.2015
Mechanické vlastnosti zubnej skloviny a syntetických zubných výplní
Mechanical properties of tooth enamel and synthetic dental materials
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
Centre of Excellence of Cearmics, Glasses and Silicates
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2010 – 31.8.2013
SVIP – Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
Slovak Research-Innovation Platform on Sustainable Mineral Resources
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2010 – 30.6.2013
nanoCEXmatII – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.5.2010 – 30.4.2013
nanoCEXmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centrum of advanced materials with nano and submicron sized structure
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 20.5.2009 – 30.6.2011
DENACOM – Vývoj keramických nanokompozitov
Development of ceramic nanocomposites
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2008 – 30.6.2011
HITECER – Vysokoteplotné vlastnosti konštrukčných keramických materiálov na báze SiC
High temperature properties of silicon carbide besed structural ceramics
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.6.2008 – 31.5.2011
Tvrdé a supertvrdé nanokompozitné povlaky
Hard and superhard nanocomposite coatings (NANOHARDCOAT)
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2008 – 31.12.2010
Vývoj nanokompozitných keramických povlakov na báze WC, DLC, TiN a CrN z karbonylov kovov metódou PVD/CVD
The development of nanocomposite WC, DLC, TiN, and CrN based ceramic coatings from carbonyls using PVD/CVD method
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
NANOSMART – Centrum nanoštruktúrnych materiálov
Centre for nanostructural materials
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.10.2002 – 30.9.2010
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov)
Characterisation of Quasicrystals and Quasicrystalline Approximants in Al-Pd-TM alloys (TM= transition metals)
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Kontaktné mechanické vlastnosti konštrukčných keramických materiálov
Contact mechanical properties of structural ceramics
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
PP7RP 2008/INTEG – Refundácia nákladov na prípravu 7 RP projektu – PP7RP 2008/INTEGRISK
Refundation of the expenses connected with the preparation of 7RP project – PP7RP 2008/INTEGRISK
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2009
Výskum keramických materiálov pre vysoko korozívne úprostredia
Research of ceramics materials for high corrosive enviroments
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.2.2007 – 31.12.2009
CELMEF – Korelácia elekrofyzikálnych a mechanických vlastností s mikroštruktúrnymi parametrami vo feroelektrických materiáloch perovskitového typu
Correlation between the electrophysical and mechanical properties and microstructural parameters in perovskite-type of ferroelectrics
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.2.2007 – 30.11.2009
AddArmy – Prídavná flexibilná balistická nanokompozitná ochrana horných a dolných končatín
Program: Other projects
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.3.2023 – 0.0.0000